Privacy policy

 

 

BRUPREV vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BRUPREV vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, in werking sinds 25 mei 2018.

Verantwoordelijk voor verwerking
BRUPREV vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 U kan ons contacteren via onderstaande contactgegevens:
Researchdreef 12
1070 Brussel
info@bruprev.be
02 736 19 84

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In overeenkomst met het Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel – Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap betreffende de screening naar borstkanker door middel van mammografie van 22 juni 2004 (Numac 2004031382) en het protocolakkoord betreffende de samenwerking tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van een piloot programma voor de opsporing van colorectale kanker op het tweetalige gebied Brussel – Hoofdstad van 1 oktober 2018 tot 31 december 2022, worden uw persoonsgegevens door BRUPREV vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-        Algemene persoonlijke identiteitsgegevens:

uw rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum en adres. Deze gegevens worden ons bezorgd en oppuntgesteld door de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid via een beveiligde procedure.
Voor alle personen die deelnemen aan een screeningsonderzoek, bewaren wij eveneens de gegevens van de verwijzende arts, de datum van uitvoeren van de test in kader van het screeningsonderzoek en voor het screeningsonderzoek naar borstkanker bewaren wij eveneens het Centrum waar de Mammotest werd gerealiseerd.

 

-        Persoonlijke gezondheidsgegevens:

de bewaarde medische informatie is:
* het resultaat van het onderzoek in kader van het screeningsonderzoek. 
In kader van de opsporing naar dikkedarmkanker, wordt de Colotest verwerkt door het Centre Communautaire de Référence, verantwoordelijk voor de analyse van de stoelgangstalen van de Brusselse populatie. Deze resultaten worden via een beveiligde procedure verstuurd naar BRUPREV en worden bewaard op een beveiligde server.
Voor de opsporing naar borstkanker worden de Mammotesten en het resultaat van de eerste lezing naar BRUPREV vzw doorgestuurd op een beveiligde manier door de aangesloten centra waar de Mammotest uitgevoerd wordt.  BRUPREV realiseert en registreert het resultaat van de tweede en derde lezing.  De gegevens worden bewaard op een beveiligde server.
* een lijst van bijkomende onderzoeken gerealiseerd na een positief resultaat van een screeningstest in kader van het bevolkingsonderzoek.  Indien een biopsie uitgevoerd wordt, bewaart BRUPREV dit resultaat (kanker, geen kanker of geen resultaat).  BRUPREV ontvangt deze resultaten van het Kankerregister na een vergelijking van de gegevens van BRUPREV/kankerregistratie. 
* indien u persoonlijke antecedenten heeft van borstkanker, bilaterale mammectomie, darmkanker en coloscopie. Deze informatie wordt ons één keer per jaar bezorgd door het Kankerregister. Indien u één van deze antecedenten heeft, dan krijgt u geen uitnodiging voor een screeningsonderzoek.

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis hiervoor?
BRUPREV vzw gebruikt uw algemene persoonlijke identiteitsgegevens met als doel:

- u uit te nodigen (of niet uit te nodigen) voor screeningsdoeleinden;
- het organiseren van een tweede en derde lezing van de beelden van uw Mammotest door verschillende radiologen;
- het realiseren van een laboratorisch onderzoek van de Colotest;
- het u toesturen van de resultaten van de Mammotest alsook naar uw huisarts;
- het u toesturen van het resultaat van de Colotest alsook naar uw huisarts. 

 

BRUPREV gebruikt uw persoonlijke gegevens met als doel de doeltreffendheid van het screeningsprogramma te evalueren. Deze analysen worden uitgevoerd in samenwerking met het Kankerregister. 
Deze screeningsprogramma’s worden uitgevoerd in het kader van het Protocolakkoord tussen de Federale autoriteiten en de autoriteiten vermeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet met betrekking tot preventie.

U kan steeds vragen (zie hieronder ‘uw rechten’) om niet meer uitgenodigd te worden om deel te nemen aan deze bevolkingsonderzoeken. 

 

Verstrekking aan derden?
De algemene persoonlijke identiteitsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden:

- aan onze leveranciers voor diensten (administratieve verwerking van het uitprinten van uitnodigingsbrieven) uitsluitend op basis van onze goedkeuring en instructies.  De doorgestuurde persoonlijke identiteitsgegevens worden onmiddellijk vernietigd zodra de verwerking voltooid is. 
- aan de verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) voor de terugbetaling van de prestatie van de specialist radioloog in dienst van BRUPREV vzw voor de tweede lezing van de Mammotest.

 

Uw persoonlijke gezondheidsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden:

- aan de verwijzende geneesheren die u zelf bepaalt bij de aanvang van de uitvoering van uw screeningsonderzoek;
- aan onze partner Stichting voor Kankerregistratie in het kader van de uitvoering van de missie beschreven in het Protocolakkoord tussen de federale autoriteiten en de autoriteiten waarna verwezen wordt in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de activiteiten en de financiering van het Kankerregister. http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm  + Numac: 2004031382

 

Voor de verstrekking van uw persoonlijke identiteitsgegevens buiten de Europese Unie.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn
Uw persoonlijke identiteitsgegevens worden 3 jaar bewaard na het bereiken van het doel van het screeningsonderzoek of 3 jaar na overlijden. 
Uw persoonlijke gezondheidsgegevens worden niet langer bewaard na het bereiken van het doel met name voor statistische en epidemiologische analysen. Alle persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd tot 30 jaar vanaf het overlijden van de betrokken persoon.

Beveiliging van de gegevens? 

Uw persoonlijke gegevens worden op een vertrouwelijke manier behandeld. Wij hebben geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens?
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die betrekking op u hebben. 

 

U kan op elk ogenblik vragen om niet meer uitgenodigd te worden voor een deelname aan de screeningsonderzoeken. U dient hiervoor uw rijksregisternummer door te geven aan BRUPREV vzw.

 

Voor de verzekering van onze missie, bewaren wij uw rijksregisternummer, naam, voornaam, geboortedatum en adres. Deze gegevens worden ons bezorgd en oppuntgesteld door de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid via een beveiligde procedure. U heeft het recht om te vragen om uitgesloten te worden. Desondanks, om uitgesloten te worden, dienen wij uw rijksregisternummer te verkrijgen via info@bruprev.be.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kan u de opschorting van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen tot de klacht verwerkt is.

 

Uw recht van oppositie
Op ieder ogenblik en zonder verduidelijking, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U heeft eveneens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan derden.


Voor het uitoefenen van deze rechten:
U dient een geschreven aanvraag, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, te richten aan BRUPREV vzw, Researchdreef 12, 1070 Brussel.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, https://www.privacycommission.be/.

        

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Bruprev gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten